Vitajte na našom webe

Zápis na šk.rok 2019/2020

Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 sa realizuje v zmysle § 28 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky č.306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov a v našej materskej škole sa uskutoční dňa 26. apríla 2019 v čase od 8.00 - 12.00h a od 13.00 - 17.00h.

Zákonný zástupca si na zápis prinesie vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou prílohou - potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti a tiež predloží riaditeľke k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.